محمدرضا سقراط: فارغ التحصیل مهندسی عمران (مهندسی زلزله) از پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در مقطع دکتری (1396)، فارغ التحصیل مهندسی عمران (زلزله) از دانشگاه تربیت مدرس در مقطع کارشناسی ارشد (1390).

علی لشگری: دانشجوی دکتری مهندسی عمران (ژئوتکنیک) در دانشگاه سمنان، فارغ التحصیل مهندسی عمران (ژئوتکنیک) از دانشگاه سمنان در مقطع کارشناسی ارشد (1392).

زهرا سالاروند: فارغ التحصیل مهندسی عمران (زلزله) از موسسه آموزش عالی آل‌طه (1394)، فارغ التحصیل مهندسی عمران (سازه) از دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول (1391)

نیلوفر فرهنگ: فارغ التحصیل مهندسی عمران (زلزله) از دانشگاه صدرا (1394)، فارغ التحصیل مهندسی عمران از موسسه آموزش عالی آل‌طه (1391)

عاطفه صادقی: فارغ التحصیل مهندسی عمران (ژئوتکنیک) از دانشگاه سمنان (1392)، فارغ التحصیل مهندسی عمران از دانشگاه نوشیروانی (1389)

شهلا غفاری: فارغ التحصیل مهندسی عمران (زلزله) از موسسه آموزش عالی آل‌طه (1394)، فارغ التحصیل مهندسی عمران از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (1391)

حسین کیانفر: فارغ التحصیل مهندسی عمران (زلزله) از موسسه آموزش عالی کوثر (1394)، فارغ التحصیل مهندسی عمران از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (1391)