دانلود ویدئو نمونه از پکیج
طول دوره:  دقیقه    -     قیمت:
کد دوره:
مدرس:

رئوس مطالب:

مدل سازی سازه بتنی با سیستم قاب خمشی

تحلیل مقادیر ویژه و بدست آوردن مشخصات مودی

تحلیل پوش آور

تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی فزاینده

آماده سازی شتاب نگاشت ها با برنامه SeismoSignal